Bataljon vojne policije specijalne namene "Kobre"

Elitna vojna jedinica za specijalne namene. Duga tradicija jedinice ispunjena je izuzetnim profesionalnim dostignućima, a profesionalizam i poštovanje vojničke časti njenih pripadnika učinili su ih ponosom Vojske Srbije i srpskih građana.

OSNIVANJE I NAMENA


Amblem jedinice

Početkom sedamdesetih godina prošlog veka svet se suočava sa jačanjem novih vrsta bezbednosnih pretnji koje poprimaju globalistički karakter. Specifičnost pripremanja i realizacije ovih pretnji, kao i obučavanja i organizovanja neposrednih učinilaca, uzrokovali su potrebu za promenama u organizaciji nacionalnih bezbednosnih faktora, kao i potrebu za intenziviranjem saradnje na nadnacionalnom nivou. Na teritoriji bivše Jugoslavije događaji u rejonu oko Bugojna (prostor današnjeg Srednjebosanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine), a potom i vojno - policijska operacija na Raduši tokom 1972. godine, ukazali su na slabosti tadašnjih sistema bezbednosti. Odlukama tadašnjeg federalnog rukovodstva otpočelo se sa organizovanjem manjih, specijalizovanih formacija, obučenih i opremljenih po posebnim standardima. Takve formacije bile bi osposobljene da efikasno reaguju na složene vrste bezbednosnih pretnji u svim uslovima i predstavljale bi veoma značajne i jake faktore kako republičkih sistema, tako i cele tadašnje federacije. Jedna od prvih jedinica takve vrste na prostoru bivše Jugoslavije ustrojena je u okviru oružanih snaga bivše države, dana 14. aprila 1978. godine u Beogradu, naredbom saveznog sekretara za odbranu. Naređenjem je oformljeno Odeljenje Vojne policije za protivteroristička dejstva, u okviru 282. bataljona Vojne policije JNA (Jugoslovenske narodne armije), podređeno načelniku Generalštaba.

KO to Bolje RAdi
od drugih?
Isprva je odeljenje u sastavu imalo 12 pripadnika odabranih po posebnim kriterijumima, koji su bili postavljeni u istoj naredbi saveznog sekretara za odbranu. Tokom 1985. godine Odeljenje za protivteroristička dejstva uvećava kadar i organizuje se kao Vod za protivteroristička dejstva, odgovoran rukovodstvu tadašnje Gardijske brigade. Uvećanjem kadra formacija diže i nivo operativnosti, te postaje osposobljena za efikasno izvršavanje i zadataka druge vrste osim protivterorističkih dejstava, kao što su poslovi i zadaci obezbeđivanja visokih vojnih i državnih rukovodilaca i objekata od posebnog značaja, kao i ostalih vojno - bezbednosnih zadataka.

Eskalacijom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, jedinica se od samog početka uključuje u borbena dejstva. Raspad stare Jugoslavije, doneo je promene i ovoj jedinici, pa ona 1992. godine prelazi u sastav tadašnjeg Korpusa specijalnih jedinica i nastavlja sa izvršavanjem borbenih zadataka. Pouzdanost u izvršavanju svih borbenih zadataka izgradiće veliki ugled jedinice, a izuzetno borbeno iskustvo pripadnika imaće velikog značaja u narednim godinama u obučavanju mladih generacija srpskih "Kobri".

Godine 2000. jedinica se organizuje kao protivteroristički odred odgovoran direktno načelniku Generalštaba tadašnje Vojske Jugoslavije. U narednim godinama odred uvećava brojno stanje, a velike zasluge za razvoj jedinice u ovom periodu ima i pukovnik Stojan Kljajić, koji je dužnost komandanta obavljao do 2005. godine. Takođe, u ovom periodu se usvaja i novi grb jedinice u vidu krilate kobre uvijene oko mača, koja će postati simbol prestiža među srpskim vojnicima. Kao protivteroristički odred jedinica će biti organizovana do 2006. godine, da bi novom sistematizacijom bila ustrojena kao Bataljon vojne policije specijalne namene "Kobre". Danas je Bataljon Vojne policije specijalne namene "Kobre" sastavni deo Uprave Vojne policije, posebno obučen i opremljen za:

-borbu protiv terorizma u svim uslovima
-obezbeđivanje i zaštitu određenih lica, a posebno visokih vojnih i državnih rukovodilaca
-obezbeđivanje vojnih objekata od posebnog značaja
-obezbeđivanje važnih dokumenata, opreme i naoružanja
-ostale vojnopolicijske zadatke definisane odredbama člana 53. Zakona o Vojsci SrbijeCentralna baza "Kobri" smeštena je u kasarni "Vasa Čarapić" na Banjici, u Beogradu, a svaki 14. april se obeležava kao dan jedinice, u sećanje na datum formiranja Odeljenja za protivteroristička dejstva, najstarije vojne protivterorističke jedinice. Dužnost komandanta jedinice trenutno obavlja potpukovnik Vladimir Ušljebrka, koji je dužnost preuzeo od potpukovnika Viktora Dobrića, početkom 2015. godine. Od osnivanja do danas, pripadnici "Kobri" su obavljali dužnosti u više od pedeset zemalja u svetu, u Rusiji, Iraku, Turskoj, Nigeriji, Kini, Kataru, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, a redovni su učesnici i mirovnih misija na Kipru, u Libanu i Somaliji. Priznanja za predano i visokoprofesionalno izvršavanje zadataka odata su i brojnim ordenima najviših državnih i vojnih rukovodilaca. Jedinica je u više navrata odlikovana od strane Predsednika Republike Srbije, koji je i vrhovni komandant srpskih oružanih snaga. Godine 2002. Ordenom viteškog mača trećeg stepena odlikovan je tadašnji Protivteroristički odred Vojske Jugoslavije "Kobre" za izuzetne zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti, a početkom 2015. godine Bataljon vojne policije specijalne namene "Kobre" odlikovan je Zlatnom medaljom za izuzetne zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti.

ORGANIZACIJA

Trenutna organizacija Bataljona vojne policije specijalne namene "Kobre" predviđa komandni element, Grupu za obuku koju čine najiskusniji pripadnici "Kobri", grupu za protivdiverzionu zaštitu - PDZ, zaduženu za kontrolu dokumenata u pisanoj ili elektronskoj formi, poštanskih pošiljki, paketa i slično. Grupa za PDZ brine i o bezbednosti objekata u okviru centralne baze jedinice, kao i službenih vozila, a u okviru nje je organizovana i Grupa vodiča službenih pasa.

Operativne čete sistematizovane su po kriterijumu zadataka i poslova koji im se poveravaju, odnosno specijalizacijama većine pripadnika u okviru četa. U okviru operativnih četa, jedna je namenjena za izvođenje protivterorističkih dejstava i u svom sastavu objedinjuje mlađe pripadnike koji su uspešno kompletirali kurseve osnovne i više protivterorističke obuke, stručna usavršavanja iz oblasti preciznog gađanja i tome slično. Više operativnih četa namenjeno je izvršavanju zadataka i poslova iz domena zaštite određenih lica i objekata od posebnog značaja, a u njihov sastav raspoređuju se, po pravilu, specijalisti za zaštitu lica i objekata, a na osnovu prethodne procene starešina. Operativne čete u svom sastavu broje između 50 i 60 pripadnika. Čete se dalje dele na operativne vodove, od kojih svaki, po pravilu, broji 3 - 4 taktička tima. Radi održavanja i uvećavanja borbene gotovosti pripadnika i operativnosti cele jedinice, plan i program obuke pripadnika osmišljen je tako da, po potrebi, pripadnici bilo kojeg tima mogu efikasno učestvovati u neposrednom izvršavanju zadataka ili pružati asistenciju timovima bilo koje čete.

Logističke potrebe Bataljona vojne policije specijalne namene "Kobre" pokriva Logistički bataljon Gardijske brigade Vojske Srbije.

Jedinica u svom sastavu danas ima i manji broj veoma sposobnih pripadnica različitih specijalnosti.

SELEKCIJA I OBUKA


Prikaz obučenosti

Odluku o organizaciji i izvođenju selekcije kandidata za radno mesto u Bataljonu Vojne policije specijalne namene „Kobre“ donosi komanda bataljona, shodno potrebama jedinice i brojem raspoloživih radnih mesta koji je predviđen važećom sistematizacijom. Pre početka inicijalnih provera i testiranja, odluka o konkursu se blagovremeno objavljuje kako bi zainteresovani imali određeno vreme za dostavljanje potrebnih dokumenata. Prijavljivanje je dobrovoljno, a kandidati se biraju isključivo iz profesionalnog sastava Vojske Srbije.

Predselekcija kandidata počinje bezbednosnim proverama svakog kandidata, kao i proverom podnetih dokumenata. Potom slede obavezni zdravstveni pregledi, koji se izvode na Vojno – medicinskoj akademiji na Banjici u Beogradu i koji podrazumevaju provere krvnog pritiska, rada srca pod opterećenjem, pluća, provere očnog vida, sluha i slično. Kandidati koji dobiju pozitivne odluke lekara specijalista, upućuju se na selekciju.

Mesto u elitnoj i najstarijoj protivterorističkoj jedinici Vojske Srbije želi svako, ali samo mali broj njih uspe to da ostvari. Standardi su izuzetno visoki, jer „Kobrama“ su potrebni samo najbolji pojedinci. Da bi poneo crnu beretku i amblem jedinice na ramenu, kandidat mora proći težak i dug put uz konstantno dokazivanje.

Prvi segment selekcije jeste klasičan dril koji traje mesec dana. Počinje u okviru kompleksa baze „Kobri“ i Vojne akademije na Banjici klasičnim proverama fizičke snage, izdržljivosti i fizičke kondicije. Po pravilu, određen procenat kandidata ne zadovolji kriterijume već na ovim prvim testovima. Dril je koncipiran tako da kandidate dovede do granica fizičke izdržljivosti i da ih natera da ozbiljno preispituju motive prijavljivanja.

Kako kaže jedan od iskusnih instruktora D.M: “Kod njih je prisutan strah u smislu da neće moći da ispune zadatak koji se postavi pred njih. Zato instruktori kandidatima nameću stav da veruju u sebe i da je to jedinica za koju ne postoji zadatak koju ne može da izvrši. Instruktori na početku obuke sve rade sa njima kako bi im ličnim primerom pokazali da zadatak može da se uradi“.
Uz vežbe snage, izvode se i dugi marševi u punoj opremi po teškom terenu, koji skoro da su simbol drila srpskih „Kobri“, a mnogi pripadnici su zaradili uspomene na njih za ceo život, u vidu ožiljaka na stopalima. Oni, čija je volja dovoljno snažna da istrpe neudobnosti koje im instruktori konstantno priređuju, steći će zavidnu fizičku kondiciju koja će im biti veoma značajna za uspešno savladavanje narednih faza selekcije.

Po završenom drilu, preostali kandidati upućuju se na osnovnu obuku koja se izvodi na više lokacija u zemlji i takođe je selektivnog karaktera. U prva tri meseca osnovne obuke fizička sprema kandidata se diže na viši nivo, a u okviru specijalne fizičke obuke izučava se i primenjeno borenje kroz veštine poput karatea, boksa, kik - boksa, aikidoa i drugih. Značajna pažnja posvećuje se i tehnikama koje se izvode u parteru. Kandidati takođe izučavaju i tehnike odbrane od napadača golim rukama, kao i upotrebom hladnog ili vatrenog oružja, odnosno drugog oruđa (vojnog ašova, sekirice, palice itd). Za ovaj segment obuke zadužen je iskusni instruktor Dušan Jakovljević, koji svojom formom, a pre svega velikim iskustvom i odlučnim držanjem postavlja standarde i uliva poštovanje mlađim kandidatima. Izvodi se i intenzivna nastava upotrebe naoružanja (kursevi upotrebe pištolja, automata i automatske puške) sa gađanjima, gde se značajan akcenat stavlja na bezbedno rukovanje i nošenje oružja, posebno kada se metak nalazi u cevi, a na strelištu kandidati prvo savladavaju tehnike preciznog gađanja, a potom usavršavaju i borbeno, uz upotrebu nacionalnog i stranog naoružanja koje jedinica koristi. Određeni segmenti vatrene obuke izvode se i u streljani u okviru kasarne "Rastko Nemanjić"[1] u Pančevu, odnosno na vojnom poligonu "Peskovi". U ovoj fazi obuke izučava se i veračka obuka, zatim upotreba vojnih tehničkih sredstava, kao i segmenti stručne vojnopolicijske obuke.

Prva tri meseca osnovne obuke organizovana su tako da razvijaju individualna znanja i veštine kandidata. Rezultati na testovima svakog kandidata se pomno prate i beleže i imaće presudan značaj prilikom evaluacije njegovih sposobnosti od čega zavisi njegov dalji status.

Po završetku prve faze osnovne obuke, u sledećih šest meseci preostali kandidati će najveći deo testova izvršavati u grupama. Provere u ovoj fazi pažljivo su osmislile generacije instruktora „Kobri“ i postavile ih tako da se često mogu izvršiti samo dobrim timskim radom. U ovoj fazi kandidati će intenzivnije izučavati elemente taktike, potom osnove specijalnih dejstava i taktiku postupanja brzih intervencija u svim uslovima, borbu u urbanim uslovima, talačke situacije i njihovo rešavanje u objektima ili otetim prevoznim sredstvima, elemente zaštite i obezbeđenja važnih ličnosti i objekata od posebnog značaja i slično.Po završetku šestomesečne obuke, tim instruktora vrši procenu ostvarenih rezultata svakog kandidata[2], kao i njegovog ponašanja u ekstremno stresnim uslovima, njegovu odlučnost, želju i sposobnost da bude vođa, da poštuje autoritete i slično. Ukoliko kandidat zadovoljava visoke standarde „Kobri“ prima se u jedinicu na privremeni rad u trajanju od šest meseci, ali svakog momenta može biti vraćen u matičnu jedinicu. Tokom privremenog rada u bataljonu, kandidat nastavlja sa obukom i dokazivanjem. Ukoliko zadovolji na probnom radu, prima se u stalan radni odnos u Bataljonu vojne policije specijalne namene „Kobre“ i može ponosno poneti prestižne oznake.

Dalja obuka pripadnika izvodi se konstantno, kroz dalju specijalizaciju i stručno usavršavanje. Veliki deo kadra „Kobri“ je tokom karijere završio osnovni padobranski kurs, koji se izvodio sa pripadnicima 63. padobranske brigade (koja je danas organizovana kao 63. padobranski bataljon, u okviru Specijalne brigade Vojske Srbije), odnosno osnovnu ronilačku obuku, koja se izvodila u 82. pomorsko – diverzantskom centru, čiji su pripadnici posle osamostaljenja Republike Crne Gore prešli u Srbiju.Obuka u zimskim uslovima izvodi se najčešće na planini Kopaonik i pored redovne fizičke obuke, odnosno obuke preživljavanja u zimskim uslovima, podrazumeva i obuku skijanja, pružanja prve pomoći i druge elemente.

Prema rečima iskusnog instruktora: "Specifičnost zadataka obezbeđivanja lica, pored stručnosti, zahteva od pratioca i određenu dozu zrelosti ponašanja. Pratilac mora biti smirena osoba, sa veoma dobrom sposobnošću zapažanja, vladanja emocijama. Dalje, iskusni pratilac mora biti sposoban da racionalno procenjuje situacije, jer od toga zavisi bezbednost štićene ličnosti, a mora poznavati i strane jezike, kao i osnovna pravila bontona. Na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva, kao odličnom se pokazala praksa da se zadaci ove vrste poveravaju starijim pripadnicima koji su prethodno dokazali svoj status i koji su profesionalno ostvareni".
S obzirom da se značajan deo zadataka koji se poveravaju bataljonu odnosi na poslove iz domena VIP zaštite i zaštite objekata, pripadnici četa prolaze stručne kurseve iz ove oblasti u zemlji, ali i u inostranstvu. Da bi stekli zvanje pratioca, pripadnici moraju uspešno savladati zahtevne kurseve obezbeđenja lica i objekata, a stručna usavršavanja iz ove oblasti podrazumevaju i kurseve brze vožnje koji se redovno organizuju i na aerodromu Kovin u blizini Smedereva. Raspoređivanje u okviru četa za obezbeđenje zavisi od afiniteta pripadnika, ali u velikoj meri i od procene starešina.

O visokim standardima i valjanoj obuci koja se izvodi u Bataljonu vojne policije specijalne namene "Kobre" svedoče i činjenice da su godine 2000. alpinisti jedinice učestvovali u osvajanju najvišeg vrha na svetu, Mont Everesta, dok pripadnici "Kobri" redovno učestvuju i ostvaruju zapažene rezultate na brojnim sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, u oblastima orijentiringa, borilačkih veština, atletskim disciplinama i slično.

Pripadnici jedinice organizovali su tokom februara 2003. godine i IPSC klub "Kobre" i uspešno se takmiče i u ovoj vrsti sporta.NAORUŽANJE I OPREMA

Radi pravilnog razumevanja kriterijuma po kojima se jedinica ove vrste oprema, važno je obratiti pažnju na definisanu namenu jedinice, ali i aktuelne bezbednosne potrebe na različitim nivoima, na koje takođe utiču i aktuelne političke prilike.

Bataljon je opremljen savremenim i pouzdanim naoružanjem i opremom proizvođača iz Srbije i inostranstva. U kategoriji poluautomatskih pištolja u upotrebi su "CZ 99", kalibra 9x19 mm Parabellum,

Kaciga "JOBE" Taktički prsluk "Mile Dragić" Poluautomatski pištolj "Glock-17 Gen4" u kalibru 9x19 mm Parabellum Futrola za spušteno nošenje pištolja "BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 3"
nacionalnog proizvođača "Zastava oružje" iz Kragujevca, koji se koristi prilikom izvođenja selekcije i obuke kandidata za radno mesto u bataljonu. Bataljon raspolaže i određenim brojem modela "CZ-999" u istom kalibru, koji je nacionalni proizvođač konstruisao za potrebe pripadnika jedinica za specijalne namene, kao i "compact"[3] varijantama ovih modela. Osnovni model na zaduženju pripadnika je austrijski "Glock-17", četvrte generacije (manji broj pripadnika duži "Glock-17 Gen 3") u 9x19 mm Parabellum. Bataljon raspolaže i kontingentom kompakt modela "Glock-19", kao i izraelskim modelima "Jericho-941F", odnosno "Jericho-941FP", svi u 9x19 mm Parabellum, a jedinica raspolaže i određenim brojem revolvera tipa "Smith & Wesson" i drugim. Za potrebe operativnog dela kadra obezbeđene su futrole za spušteno nošenje tipa "BLACKHAWK! SERPA Tactical Level 3" u crnoj boji, kao i modeli "Level 2", zatim modeli nacionalnog proizvođača "Mile Dragić", a mogu se primetiti i holsteri "5.11" predviđeni za pištolje "Glock-17". Prilikom obavljanja zadataka i poslova zaštite lica pripadnici koriste futrole za prikriveno nošenje koje se najčešće montiraju na opasač ili kaiš. Većina modela ovih futrola izrađuje se od specifičnog materijala "kydex", a modeli na zaduženju pripadnika najčešće dolaze od izraelskih proizvođača.

Jedinica raspolaže i pouzdanim automatima (engl. Submachine Gun) u kalibru 9x19 mm Parabellum različitih proizvođača, poput nemačkih "HK MP5 A3" sa izvlačećim (teleskopskim) kundakom. Bataljon raspolaže i skraćenim modelima "Heckler&Koch MP5 K" u kalibru 9 mm, koji se usled izražene kompaktnosti mogu koristiti i za potrebe prikrivenog nošenja. Od istog proizvođača dolaze i noviji modeli "HK UMP" takođe u kalibru 9 mm, a jedinica raspolaže i manjim brojem oružja za ličnu zaštitu (engl. "Personal Defence Weapon-PDW") "ERO", kao i "ERO mini", koje je hrvatski proizvođač izradio u kalibru 9x19 mm Parabellum, a po uzoru na izraelski "Uzi".

U kategoriji jurišnih pušaka, u upotrebi su puške nacionalnog proizvođača "Zastava oružje", u modelima "M-70 AB1" sa fiksnim drvenim i "M-70 AB2" sa preklapajućim kundakom, predviđene za istočni kalibar 7,62x39 mm. Puške nacionalne proizvodnje rađene su po uzoru na sistem Kalašnjikova i najčešće se koriste za potrebe izvođenja selekcije i obuke kandidata, odnosno pripadnika, kao i tokom izvršavanja namenskih zadataka, poslova i radnji u ruralnom okruženju. U istom kalibru dolazi i odlična istočnonemačka verzija "AK-47" na koju se po potrebi montira potcevni bacač granata 40 mm. Tokom 2012. godine zahvaljujući zajedničkom trudu rukovodstva jedinice i Ministarstva odbrane bataljon je opremljen kontingentom belgijskih pušaka "FN SCAR L", u modelu "CQC" kalibra 5,56x45 mm NATO, kao i serijom "FN SCAR H" u moćnijem kalibru 7,62x51 mm NATO. Puške iz serije "H" se koristile su se za potrebe preciznog gađanja na srednjim distancama u konfiguraciji teleskopskog, preklopivog dvonožnog postolja (bipoda) i odličnog optičkog nišana "Schmidt & Bender Police Marksman II" sa uvećanjem 5-25x56. Ipak, kontingent belgijskih pušaka nije više na zaduženju u bataljonu.

Zavisno od potreba, jurišne puške i SMG modeli iz arsenala Bataljona Vojne policije specijalne namene "Kobre" mogu se prilagođavati potrebama strelaca i zadataka montiranjem "red dot" nišana tipa "Aimpoint CompM4" ili holografskih "EOTech XPS2-0" u , zatim prednje vertikalne ručke, taktičke lampe, laserskog obeleživača cilja i druge opreme pogodne za montiranjena standardizovane Picatinny šine na oružju, ili posebne nosače koji imaju istu namenu. Tokom 2016. godine zalaganjem rukovodstva Ministarstva odbrane uvećani su kapaciteti opreme, te je,
Maskirno odelo za specijalistu snajperizma "Mile Dragić" Puška "FN SCAR H" u kalibru 7,62x51 mm NATO prilagođena potrebama preciznog gađanja
između ostalog, značajno proširen kontingent holografskih nišana na zaduženju u jedinici.

Što se pušaka za precizno gađanje tiče, bataljon raspolaže poluautomatskim puškama "M-76" u kalibru 7,92x57 mm
Mauzer, proizvođača "Zastava oružje" na koje se po pravilu montira optički nišan "Zrak M-76 4x5°10". Pomenute puške takođe su rađene po sistemu Kalašnjikova, a kao kruna među puškama ove namene jesu finske "Sako TRG" u modelu "42", sa sistemom manuelnog repetiranja, predviđene za kalibar .338 Lapua Magnum. U konfiguraciji sa optičkim nišanom "Schmidt & Bender Police Marksman II" predstavljaju veoma efektivno oružje na distancama 1000-1500 metara. Za potrebe uništavanja zaklonjenih ili lakooklopljenih meta na većim distancama odabranim strelcima bataljona na raspolaganju su dalekometne "M-93 Crna strela" sa sistemom manuelnog repetiranja u kalibru 12,7x108 mm, nacionalnog proizvođača "Zastava oružje".

U kategoriji oružja za podršku bataljon raspolaže lakim mitraljezima "Zastava M-84" u kalibru 7,62x54 R nacionalnog proizvođača "Zastava oružje". Od istog proizvođača nabavljaju se i pouzdani automatski bacači granata-ABG "Zastava M-93" kalibra 30 mm.

Za potrebe bataljona nabavljene su crne dvodelne uniforme, nacionalnog proizvođača "Mile Dragić" u kroju "Tactical One". Od maskirnih, jedinica raspolaže dvodelnim uniformama, kao i kombinezonima u ruralnim šarama "M-01", "M-02" i "M-03" od istog proizvođača, a u upotrebi su i dvodelne uniforme i kombinezoni u digitalnoj ruralnoj šari "M-10", nacionalnog proizvođača "Jumko". Pomenuta šara usvojena je kao standardna maskirna šara u Vojsci Srbije. Za potrebe stapanja sa okruženjem odabrani strelci[4] Bataljona vojne policije specijalne namene "Kobre" koriste maskirna odela "ghillie" proizvođača "Mile Dragić". Preko uniformi i kombinezona oblače se taktički i balistički prsluci koji takođe dolaze od istoimenog proizvođača. Rađeni po strogim standardima, ovi prsluci moraju omogućiti nošenje potrebe opreme tokom izvršavanja intervencija i zadataka, poput rezervnih okvira, sekundarnog naoružanja, pirotehničkih sredstava, noževa, sečiva i slično, uz što manje ograničavanje ili otežavanje pokreta pripadnika tokom nošenja prsluka. Balistička zaštita može se ostvarivati i upotrebom posebnih zaštitnih balističkih tašni u čije džepove se umeću balističke ploče. Tašne se najčešće opremaju sa tri panela balističke zaštite IIIA i prikladne su za potrebe zadataka i poslova obezbeđenja određenih lica. Od čizama, u upotrebi su modeli "Haix Black Eagle Tactical 20 High" u crnoj boji, kojima su pripadnici prilično zadovoljni.

Za potrebe zaštite pripadnika prilikom vršenja upada u objekte koriste se balistički štitovi nacionalnog proizvođača "Mile Dragić" u različitim modelima. Zaštita glave ostvaruje se šlemovima koje potpisuje isti proizvođač, a prilikom izvođenja padobranske ili alpinističke obuke pripadnicima su na raspolaganju i kacige "JOBE" kojima se glava štiti od posledica mehaničkih udaraca ili raznih fragmenata. Zaštita očiju ostvaruje se taktičkim naočarima tipa "Revision Military Wolfspider", kao i modelima "Bullet Ant Tactical" i "Sawfly Military", od istoimenog proizvođača.

Kada su u pitanju taktičke rukavice, nabavljaju se različiti modeli pouzdanih proizvođača iz inostranstva, kao što su "BLACKHAWK!", zatim "5.11" i "Mechanix", a prisutno je nekoliko modela različitih namena nacionalnog proizvođača "Mile Dragić". Shodno afinitetima često i pripadnici u privatnoj režiji nabavljaju modele pomenutih proizvođača. Od istih proizvođača dolaze i štitnici za kolena i laktove.

Za potrebe grupe za protivdiverzionu zaštitu posebna oprema, poput detektora, deminerskih odela i tome slično, nabavlja se od nekoliko pouzdanih proizvođača iz inostranstva. Grupa vodiča službenih pasa raspolaže primercima rasa labrador, retriver i nemački ovčar.

Za potrebe prevoza ljudstva jedinica raspolaže terenskim vozilima tipa "Mercedes-Benz G-500", dok su za potrebe prevoza važnih ličnosti obezbeđene limuzine kompanija "Audi", "Mercedes-Benz" i drugih, koje su prilagođene potrebama jedinice.

SARADNJA SA DRUGIM JEDINICAMA

Sastavni deo stručnog usavršavanja pripadnika Bataljona Vojne policije specijalne namene "Kobre" jesu zajedničke taktičke vežbe i bezbednosni seminari sa jedinicama iz zemlje i inostranstva. U zemlji, bataljon održava dobru saradnju sa elitnom Specijalnom brigadom Vojske Republike Srbije, Specijalnom antiterorističkom jedinicom, kao i Upravom za obezbeđenje srpskog MUP. Zajedničke vežbe, seminari, sportski događaji i takmičenja u gađanju jesu prilika za provere obučenosti i operativnosti, a i jačanje zajedničkog odgovora na sve vrste bezbednosnih pretnji.

Godine 2009. inicijativom Ministarstva odbrane Republije Srbije, Uprava Vojne policije i rukovodstvo "Kobri" organizovali su dvonedeljnu združenu obuku srpskih i francuskih elitnih jedinica. Subjekti obuke bili su pripadnici francuske GIGN, a sa srpske strane, pored "Kobri" učestvovali su i specijalci iz policije, PTJ, SAJ i Uprava za obezbeđenje MUP. Najveći deo obuke odnosio se na razmenu iskustava iz domena zaštite VIP lica i izvođenja protivterorističkih dejstava. Iste godine ostvarena je i saradnja sa francuskom RAID.

Tokom 2010. godine, pripadnici GIGN su ponovo bili gosti Bataljona vojne policije specijalne namene "Kobre", što je još jedna potvrda kvalitetne saradnje i prijateljskih odnosa dvaju jedinica.

Pripadnici "Kobri" u više navrata su izvodili obuku i sa jedinicama iz Izraela, a tokom 2013. godine jedan deo pripadnika je uspešno završio dvonedeljni specijalistički kurs "Close Protection", organizovan u Izraelu.

[1] Kasarna "Rastko Nemanjić" je i centralna baza Specijalne brigade Vojske Srbije.
[2] Može se desiti da kandidat uspešno kompletira selektivnu obuku, ali ipak ne bude raspoređen u operativni deo jedinice, usled negativne procene njegovog psihološkog profila od strane instruktorskog tima.
[3] Stručni izraz za modele oružja sa skraćenom dužinom cevi, a samim tim i ukupnom dužinom oružja. Kod modela "CZ-99" srpskog proizvođača, cev pištolja sa zatvaračem, povratna opruga i navlaka skraćeni su za 8 mm u odnosu na standardne modele.
[4] Stilski izraz kojim se označavaju specijalisti iz oblasti preciznog gađanja. U upotrebi je i termin "specijalisti snajperizma".

Tekst je autorsko delo administratora sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole administracije, podložno je tužbi.

Srpske jedinice:

SAJ

Žandarmerija

BVP s/n "Kobre"

Specijalna brigada

PTJ
© specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja