[?]
„Refleksni nišani kao element taktičke specijalističke opreme“, Vojnotehnički glasnik, MC „Odbrana“, Beograd, broj 2/2016.

REFLEKSNI NIŠANI KAO ELEMENT TAKTIČKE SPECIJALISTIČKE OPREME

Zahvaljujući razvoju tehnologije modernog doba informacije postaju lako dostupne. Znanja i iskustva se brže stiču i dele, što samo pojačava već aktuelni proces globalizacije. Upravo ovi razlozi omogućili su sada već izraženu praksu preuzimanja ili deljenja različitih tehnoloških dostignuća, patenata, teorijskih aksioma između subjekata proizvodnje, odnosno njihovog prilagođavanja u različite sfere društvenih delatnosti.

CoverPhoto

Nišan „Aimpoint PRO“ montiran na sistemu „SIG 516 CQB“, 5,56 mm. : specijalne-jedinice.com

Još početkom dvadesetog veka nastala je ideja o izradi nišanskih uređaja koji bi strelcima olakšali tradicionalno nišanjenje[1]. Smatra se da su strastveni lovci svojim iskustvima iz prirode znatno doprineli uobličavanju ove ideje, a u literaturi se ipak izdvaja ime irskog pronalazača Hauarda Gruba (eng. Howard Grubb). Rezultate svojih istraživanja objedinio je u patentu, pod registarskim brojem 12108, tokom 1900. godine, da bi naredne godine u jednom respektabilnom dablinskom časopisu objavio autorski tekst u kojem je izneo razmišljanja o mogućim upotrebama njegovog patenta. Članak je naišao na pozitivne komentare, a privukao je posebnu pažnju tadašnjih konstruktora pri avio-industriji. Prva poznata upotreba refleksnih nišana vezuje se za nemačke borbene avione tokom Prvog svetskog rata. Pozitivna iskustva uticala su na znatno širu upotrebu ovih nišanskih uređaja tokom Drugog svetskog rata, posebno nakon pojave mlaznih aviona.

Uopšteno, refleksni nišani predstavljaju vrstu optičkih uređaja koji omogućavaju strelcu da pogledom kroz konkavno reflektujuće sočivo, umetnutno u telo uređaja, ostvaruju nišanjenje mete preko končanice projektovane na staklenom sočivu. Po pravilu, u pitanju su neuveličavajući nišanski uređaji[2] koji su oslobođeni žižne daljine (vidljivost končanice ostaje ista bez obzira na udaljenost oka strelca od nišana) i paralakse[3]. Samim tim, ovi nišani primarno su konstruisani za upotrebu u uslovima bliske borbe. Montiraju se, po pravilu, na gornju stranu oružja (poklopac sanduka) pomoću različitih nosača ili montiranjem na standardne „Picatinny” šine u slučaju modernijih modela pešadijskog naoružanja. Upucavanje se, po pravilu, vrši preko sistema klikova.

U literaturi se mogu izdvojiti različiti stavovi o tome koje vrste modernih nišanskih uređaja se smatraju refleksnim. Izgleda da najviše zagovornika ima stav da se u refleksne nišane ubrajaju takozvani „red dot” nišani, kao i holografski nišani.

Usavršavanjem optičkih, optoelektronskih i laserskih uređaja u drugoj polovini dvadesetog veka otvorila se mogućnost izrade kvalitetnih refleksnih nišana namenjenih za montiranje na različite vrste pešadijskog naoružanja sa znatno uvećanim radnim vekom i postojanom, preciznom končanicom. Prvi nišani ove namene koristili su za rad ili manje baterije ili se slika končanice ostvarivala pri ambijentalnom osvetljenju (npr. sunčeva svetlost). Karakteristika modernih refleksnih nišana jeste da strelcu nude mogućnost podešavanja intenziteta osvetljenosti končanice[4], što omogućava taktičku upotrebu i u uslovima smanjene vidljivosti, a neki modeli mogu se koristiti i zajedno sa uređajima za noćno osmatranje (na primer, model „EOTech 558”, ili „Aimpoint PRO“).

ŠVEDSKI PIONIR

Godine 1975. respektabilna švedska kompanija „Aimpoint AB” promovisala je prvi refleksni nišan namenjen montiranju na pušku. Nišanski uređaj imao je oznaku „Aimpoint Electronic”, a konstrukcija je rešena po uzoru na dizajn Džona Arnija Igmunda Ekstranda (eng. John Arne Ingemund Ekstrand). Telo nišana bilo je zatvorenog, tubularnog oblika, a radni vek baterije iznosio je između 1500 i 3000 sati. Kasnijih decenija projekti (među najpoznatijima su serije „red dot” nišana „CompM3”, zatim „CompM4”, kao i kompaktniji modeli „Micro T-1” i „Micro T-2”) ove kompanije ostvaruju odlične rezultate, pa je danas „Aimpoint” jedan od najpoznatijih proizvođača ove vrste nišana, a nekoliko nezavisnih studija je potvrdilo da su „red dot”[5] nišani ovog proizvođača danas najviše zastupljeni u službenoj upotrebi.

RED DOT NIŠANI

Nišani „red dot” predstavljaju vrstu refleksnih nišana kod kojih je končanica predstavljena crvenom tačkom koja se projektuje pomoću svetleće diode. Zahvaljujući konkavnom sferičnom staklu postiže se efekat fiksiranosti crvene tačke, čime je moguće ostvariti nišanjenje jednostavnim usmeravanjem u metu[6]. Kupcima se, najčešće, nude tubularni (cevasti) i otvoreni modeli. Tubularni modeli su sličnog oblika kao i teleskopski (uveličavajući) nišani, dok se otvoreni modeli sastoje od ravne baze i uokvirenog sočiva. Osnovna prednost tubularnih modela je njihova izraženija robusnost, posebno kada su u pitanju posledice mehaničkih udaraca. Zahvaljujući konstrukciji, na ove modele refleksnih nišana mogu se montirati zaštitni poklopci, odnosno mrežice[7] koje ujedno sprečavaju i odsjaj optike na sunčevoj svetlosti. Sa druge strane, oblik i konstrukcija ovih modela uzrokuju i veću masu nišanskog uređaja, što se donekle umanjuje upotrebom aluminijumskih legura u izradi baza i tela ovih modela. Prednost otvorenih modela je manja masa, ali su zato znatno osetljiviji na različite spoljašnje faktore (npr. klimatske). Veličina nišanske tačke određuje se brojem lučnih minuta (eng. minute of angle — MOA), pa tako, na primer, tačka veličine 2 MOA zahvata krug prečnika 54 milimetra na meti udaljenoj 100 metara od strelca.

CoverPhoto

Kombinacija uveličavača „3×MAG” i nišana „CompM4” proizvođača „Aimpoint”. : specijalne-jedinice.com

Jedna od osnovnih prednosti ove vrste refleksnih nišana jeste izuzetno dug radni vek, jer moderne diode za projektovanje končanice koriste vrlo malo kapaciteta baterije[8]. Glavni problem, zajednički svim vrstama refleksnih nišana, finansijske je prirode. Visoka cena ovih nišanskih uređaja[9] po pravilu utiče na okolnost da ovi nišani danas najčešće čine sastavni deo specijalističke opreme policijskih i vojnih jedinica za specijalne namene, prvenstveno usled relativno malog operativnog kadra, pa je opremanje u ovim slučajevima racionalnije sa ekonomskog aspekta.

Među proizvođačima „red dot” nišana danas se na tržištu ističu kompanije „Aimpoint”, „Trijicon”, „Bushnell”, „Meopta ZD” i drugi. Boje Republike Srbije brani firma „Teleoptik–žiroskopi” iz Beograda. Takođe, elitne jedinice srpske policije i Vojske upotrebljavaju i modele „Aimpoint CompML2”, „Aimpoint CompML3”, „Aimpoint PRO”[10], „Aimpoint CompM4”[11].

HOLOGRAFSKI NIŠANI

Predstavljaju vrstu refleksnih nišana koji funkcionišu po principu transmisionih holograma kod kojih se postojana končanica ostvaruje pomoću naprednih diodnih lasera, što je ujedno i osnovna razlika u poređenju sa „red dot” nišanima. Takođe, končanica holografskih nišana je nešto drugačija, pa tako podrazumeva krug u čijem centru se nalazi nišanska tačka. Značajna karakteristika holografskih nišana je mogućnost projektovanja končanice u bilo kom delu stakla, čak i kada je ono oštećeno (na primer, kada je usled mehaničkog udarca naprslo). Na tržištu prednjače modeli sa telima četvrtastog oblika koja se izrađuju od aluminijumskih legura ili kvalitetnih kompozitnih materijala, a radi umanjivanja mase nišana. Kao i nišani „red dot” i holografski nišani se odlikuju pouzdanim radom u ekstremnim uslovima, ali je zato radni vek osetno kraći. Dodatno, prosečna cena holografskih nišana je mnogo viša u poređenju sa „red dot” modelima, pa tako, primera radi, za holografski „EOTech 512 Battery Cap” treba izdvojiti čak 729 američkih dolara.

Među svetskim proizvođačima posebno se ističe kompanija „EOTech” čiji modeli „EOTech XPS2-0” su u upotrebi u elitnom Bataljonu vojne policije specijalne namene „Kobre” Vojske Srbije.

TAKTIČKA UPOTREBA

Zahvaljujući karakteristikama konstrukcija refleksnih nišana umnogome je izmenjen i unapređen način nišanjenja. Iako nije zahvalno govoriti o uticaju nišanskih uređaja na preciznost pogotka, jer mnogi zastupaju stav da je tu presudan ljudski faktor, nesumnjivo je da refleksni nišani unapređuju nišanjenje tako što omogućavaju strelcu da ga ostvaruje brže i sa oba otvorena oka. To se veoma pozitivno odražava i na strelčevu preglednost neposredne okoline, što je u uslovima bliske borbe izuzetno važan kriterijum. Dokazana pouzdanost ovih uređaja uslovila je da se danas često montiraju i na poluautomatske pištolje, oružja za ličnu zaštitu, automate, automatske puške, ali i na lake mitraljeze.

Kada su u pitanju taktičko-tehničke karakteristike uređaja, do izražaja dolazi i izuzetna robustnost ovih uređaja i pored toga što se označavaju kao opto-elektronski. Naime, mnogi proizvođači promovišu zaista odlične karakteristike, pa se tako ističe, primera radi, da modeli „Aimpoint CompM4” mogu funkcionisati na temperaturama od -45 do +71 stepeni Celzijusa, odnosno na dubinama do 45 metara ispod vode, što je impozantno, imajući u vidu da je u pitanju uređaj mase 268 grama (bez dodatne montaže ali sa baterijom), ukupne dužine 135 milimetara, širine 72 i ukupne visine 72 milimetra.

Objavljeno u „Vojnotehničkom glasniku“, naučnom časopisu Ministarstva odbrane Republike Srbije, broj 2, april-jun 2016. godine.

[1] Nišanjenje koje se ostvaruje poklapanjem zadnjeg i prednjeg mehaničkog nišana i ostvarivanjem tzv. nišanske linije.
[2] Stoga se mogu „kombinovati” sa uveličavajućim uređajima (npr. 2× ili 3×) koji se postavljaju ispred refleksnih.
[3] Paralaksa predstavlja prividnu promenu položaja objekta u odnosu na pozadinu usled razlike položaja dva posmatrača ili usled brze kretnje posmatrača.
[4] Primera radi, model holografskog nišana tipa „EOTech 518” nudi 20 podešavanja za rad pri dnevnom osvetljenju.
[5] Naziv dolazi od engleske sintagme „red dot”, što znači „crvena tačka” i označava crvenu tačku končanice ove vrste refleksnih nišana. Kod novijih modela ove vrste refleksnih nišana diode umesto crvene projektuju tačku jarkozelene boje, pa se sreće i naziv „green dot sight”, dakle nišani sa zelenom tačkom končanice.
[6] Tačka končanice se, naravno, pojavljuje na meti – preklapa je.
[7] Konstrukcija mrežica dozvoljava nišanjenje.
[8] Na primer, prema tvrdnjama proizvođača, radni vek „red dot” nišana „Aimpoint CompM4” iznosi oko 8 godina!
[9] Primera radi, holografski „EOTech 558” košta 629 američkih dolara.
[10] Na primer, Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ) Ministarstva unutrašnjih poslova.
[11] Na primer, Specijalna brigada Vojske Srbije, kao i Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre”.

Tekst je autorsko delo stručnog saradnika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.